Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Må vi præsentere AO VAGA forsyning

Se muligheder og fordele

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Damixa - tilbuddet gælder kun i marts

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Damixa - tilbuddet gælder kun i marts

Se tilbud
Vis alle produkter

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Må vi præsentere AO VAGA forsyning

Se muligheder og fordele

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Damixa - tilbuddet gælder kun i marts

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Damixa - tilbuddet gælder kun i marts

Se tilbud
{{'{0} produkter' | aoStringReplace: result.Count}}

Din søgning gav desværre ikke noget resultat

Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".

Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.

Søg varer


Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign. 

Lejebetingelser

Forsikringsbetingelse 17B-2009

1. GENERELT
Lejeaftalen er indgået mellem Brdr. Ao Johansen, tlf.nr. 70 28 00 00 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer. Det selskab, der står i lejekontraktens hoved betegnes som lejeformidler, og er af udlejer bemyndiget til at underskrive lejeaftalen på udlejers vegne. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet er alle priser eksklusiv moms, forbrug, slid, klargøring, forsikring og miljø.

2. LEJEPERIODEN
Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres fra lejeformidler, til og med den dag da det tilbageleveres i fejlfri stand til lejeformidlers lager. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som leje dag. Lejen er baseret på en 5-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage, når materiellet benyttes disse dage. Leje for materiel der ikke kræver mandskab til betjening beregnes efter kalenderdage. Dette gælder også alt i skurmateriel og container. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom. Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet grundet årsager, hvori udlejer er uforskyldt, fragår ikke i beregningen af lejeperioden. Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder også ved rekonstruktion og konkurs.

Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder lejeformidler sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

3. LEJEN
Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms pr. enhed og pr. byggedag eller kalenderdag i lejeperioden. Lejers leje-betaling består i, at videreudlejer ikke kan udleje materiellet til anden side i den periode, lejer har materiellet. I lejeperioden har lejer ret til, at benytte materiellet indtil 8 timer pr. lejedag. Konstateres det, at lejer har benyttet materiellet i mere end denne tid, skal lejer særskilt betale for dette merforbrug. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender lejeformidler faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Lejeformidler kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og lejeformidler berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.
Lejeformidler forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid uanset at den faktiske anvendelsestid af det lejede er kortere.

4. AFHENTNING OG LEVERING
Materiellet kan afhentes af lejer på lejeformidlers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang lejeformidler medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

5. ANVENDELSESSTED OG PASNING
Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke udleveres til brug af andre end lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE
Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, i henhold til gældende love og bestemmelser. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Lejeformidler bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som lejeformidler er ansvarlig for. Udlejer/lejeformidler drager omsorg for at service og reparation udføres af kompetent reparatør, herunder at reparatøren har de fornødne forsikringer. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens slutning afleveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. ANSVAR
Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Lejeformidlerens erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/lejeformidler som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/lejeformidler dækker ikke nogen former for følgeomkostninger.

8. PRODUKTANSVAR
Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/lejeformidler. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer/lejeformidler er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejer/lejeformidlers ansvar gælder ikke, hvis udlejer/lejeformidler har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I øvrigt er udlejer/lejeformidler ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer/lejeformidler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer/lejeformidler dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end kr. 500.000,00.
Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, at skadeløsholde udlejer/lejeformidler for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som udlejer/lejeformidler måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer/lejeformidler og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. Forsikringsbetingelser

- Forsikringen dækker brand, tyveri og hærværksskader samt anden pludselig opstået skade på materiellet i henhold til forsikringsselskabets bestemmelser. Vilkår kan udleveres efter ønske.

- Lejer hæfter for selvrisiko ved tyveri og skader, på udlejers materiel med følgende beløb beregnet ud fra reparationsudgiften, respektive materiellets nyværdi:

  Kr.          0 - 19.999    kr.  5.000
  Kr. 20.000 - 39.999    kr. 10.000
  Kr. 40.000 - 59.999    kr. 15.000
  Kr. 60.000 -                kr. 20.000

- Specielt for stilladser gælder at selvrisiko er lig med 50% af nyværdien dog minimum kr. 5.000.

- Hvis der opstår en forsikringsskade anmeldes den til lejeformidler, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden uden meromkostninger for lejeren.

- Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse, denne skal være lejeformidler i hænde inden for 8 dage fra skadestidspunktet.

- Kaskoforsikringen dækker ikke glemte og forladt materiel.

- Bærbart materiel skal være ansvarligt inde låst i en bygning. 

- Præmien er en fastprocentsats af bruttoprisen, i henhold til gældende prisblad, dog minimum kr. 10 pr. faktura og udspecificeres særskilt på lejeformidlers faktura.

10. EJENDOMSRETTEN
Ejendomsretten til materiellet tilkommer lejeformidler, eller lejeformidlers leverandør, og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE
Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er lejeformidler berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE
Lejeformidler har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan lejeformidler ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) kan pålægges af lejer.

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER
Lejer må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Lejeformidler forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. MILJØTILLÆG
Pr. 1/6 2002 pålægges alle fakturaer et miljøtillæg af fakturabeløbet. Miljøtillægget er en konsekvens af de miljøomkostninger, der gennem årene er pålagt materieludlejning ved eksempelvis transport, service samt til bortskaffelse af olie, vand, emballage, brugte reservedele samt udtjent materiel. Miljøtillægget skal også afhjælpe udlejningens håndterings- og administrative omkostninger.

15. Transport regres mod professionel fragtfører

Såfremt materiellet bliver transporteret af f.eks. 4*34 eller lignende professionel transportør, vil AO føre regres mod transportørernes fragtføreransvarsforsikring.

Såfremt transporten ske af udlejer selv, vil AO ikke fører regres

16. Skade/tab som følge af fastsiddende boreudstyr samt kloak- og TV-udstyr

Såfremt ovennævnte udstyr sidder fast vil forsikringen ikke dækker hverken omkostninger til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden. Forsikringen dækker ej heller totalskade, der opstår ved, at den forsikrede genstand (udlejningsmateriel) må efterlades i jorden uanset årsagen hertil.

17. LOVVALG OG VÆRNETING
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen i øvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejers værneting.